Googlee maps sendo usado para phishing

O famoso google maps está sendo usado para hospedar links de malware/phishing